Εγχειρίδιο ValidVol

Το εγχειρίδιο ValidVol αποτελεί έναν οδηγό που θα βοηθήσει στη διαδικασία αναγνώρισης και διαπίστευσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια εθελοντικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει αποτελεσματικές στρατηγικές και έννοιες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης και της απασχολησιμότητας των εθελοντών που εμπλέκονται. Επίσης, περιλαμβάνεται μια σύντομη σύνοψη πρόσφατης έρευνας που διεξήχθη αναφορικά με τη μάθηση στον τομέα του εθελοντισμού, καθώς και ορισμένα χρήσιμα έγγραφα αναφοράς. Παραθέτει οκτώ βασικές ικανότητες και μια ανάλυση σχετικά με το πώς αυτές εφαρμόζονται στη διαδικασία ValidVol, η οποία στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει πηγές, καθώς και καινοτόμα εργαλεία και δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία πιστοποίησης.

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ValidVol.