Βασικές Ικανότητες

Σύμφωνα με το «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των Βασικών Ικανοτήτων για τη Δια Βίου Μάθηση», το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2006, οι βασικές ικανότητες είναι εκείνες που όλοι οι πολίτες χρειάζονται για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Οι οκτώ (8) βασικές ικανότητες που ορίζονται ως ένας συνδυασμός στάσεων, δεξιοτήτων και γνώσεων είναι εξίσου σημαντικές και, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι όλες απαραίτητες για την ανάπτυξη και την προσωπική ολοκλήρωση κάθε ατόμου. Είναι αλληλοεξαρτώμενες και αφορούν τα εξής:

  1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα.

  2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες.

  3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία.

  4. Ικανότητα στις ψηφιακές τεχνολογίες.

  5. Μεταγνωστικές ικανότητες (learning to learn).

  6. Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.

  7. Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα.

  8. Πολιτιστική γνώση και έκφραση.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα ακόλουθα:

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των Βασικών Ικανοτήτων για τη Δια Βίου Μάθηση

Φυλλάδιο