Μεθοδολογία

Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με μια προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω», όπου η ομάδα-στόχος και σχετικοί φορείς θα εμπλακούν από την αρχή του έργου.

Κάθε εταίρος θα δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο που θα συμπεριλαμβάνει σημαντικούς σχετικούς φορείς (stakeholders). Το δίκτυο αυτό θα υποστηρίζει κάθε εταίρο στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου στη χώρα του. Οι σχετικοί φορείς που θα εμπλακούν στο έργο περιλαμβάνουν: εθελοντικές οργανώσεις, κέντρα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης, φορείς χάραξης πολιτικής, τοπικές, περιφερειακές και εθνικές διοικητικές αρχές, γραφεία εύρεσης εργασίας, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργοδοτικές ενώσεις.

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν:

  1. Τη δημιουργία ενός συστήματος για την πιστοποίηση των βασικών ικανοτήτων των εθελοντών που δραστηριοποιούνται στις χώρες των εταίρων, λαμβάνοντας υπόψη και παρόμοιες εμπειρίες άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

  2. Τη δοκιμή ενός συστήματος πιστοποίησης στις χώρες των εταίρων.

  3. Την ανάπτυξη ενός μοντέλου για την πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων.

  4. Τη συγγραφή και την έκδοση ενός εγχειριδίου που θα απευθύνεται σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη διαδικασία πιστοποίησης και το οποίο θα μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων.