Καινοτομίες του έργου

Το έργο θα συνεισφέρει στα ακόλουθα:

  • Να επικοινωνήσει τη σπουδαιότητα του εθελοντισμού ως μαθησιακό περιβάλλον.

  • Να αυξήσει τη συμμετοχή των εθελοντών ώριμης ηλικίας σε εθελοντικές δραστηριότητες, καθώς αυτές αποτελούν έναν τρόπο εσωτερικής ενδυνάμωσης, ενίσχυσης της αυτοεκτίμησή τους και απόκτησης ικανοτήτων, ιδίως βασικών ικανοτήτων διά βίου μάθησης. Οι οκτώ (8) βασικές ικανότητες προσφέρουν στους ενήλικες μεγαλύτερη ευελιξία να προσαρμοστούν σε έναν κόσμο που είναι τόσο διασυνδεδεμένος.

  • Να ενθαρρύνει τους εθελοντές να εμπλακούν στη διά βίου μάθηση μέσω του συστήματος πιστοποίησης των βασικών ικανοτήτων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια του εθελοντισμού.