Έργο

Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά φαινόμενα της εποχής μας. Η συρρίκνωση του εργασιακά ενεργού πληθυσμού αποτελεί μια μακροχρόνια τάση που ξεκίνησε πριν από μερικές δεκαετίες στην Ευρώπη, ενώ ο πληθυσμός άνω των 60 ετών θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά περίπου δύο εκατομμύρια άτομα ετησίως. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που απορρέουν από αυτήν την κοινωνική αλλαγή, κρίνεται αναγκαία για τις κοινωνίες μας η προώθηση της ενεργού γήρανσης. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει ο εθελοντισμός ατόμων ώριμης ηλικίας, ο οποίος τυγχάνει όλο και μεγαλύτερης αναγνώρισης, καθώς παρέχει σε αυτούς ευκαιρίες μάθησης και τη δυνατότητα να προσφέρουν στην κοινωνία. Ωστόσο, η συμβολή που μπορεί να έχει ο εθελοντισμός στα άτομα ώριμης ηλικίας, όσον αφορά στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, παραμένει ένα θέμα που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται το έργο με τίτλο "ValidVol" (Validation of Volunteers – Πιστοποίηση των Ικανοτήτων των Εθελοντών) που στοχεύει αφενός στην αναγνώριση και στη διαπίστευση των γνώσεων αφετέρου στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων που απασχολούνται στον εθελοντικό τομέα.

Το έργο "ValidVol" χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δία Βίου Μάθησης "Grundtvig" και σε αυτό συμμετέχουν φορείς από πέντε (5) Ευρωπαϊκές χώρες: το Università del Terzo Settore - UniTS (Πανεπιστήμιο του Τρίτου Τομέα) από την Ιταλία, ο Àgora (Σύλλογος Συμμετεχόντων) από την Ισπανία, το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού - ΚΜΟΠ από την Ελλάδα, το BFI Oberösterreich (Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Ανάπτυξη της Άνω Αυστρίας) από την Αυστρία και το North West Regional College NWRC από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο συμβάλλει στη δημιουργία συστημάτων, μοντέλων και σχεδίων τα οποία πιστοποιούν και αναγνωρίζουν με σαφήνεια τις βασικές ικανότητες που αποκτώνται μέσω της εθελοντικής εργασίας.

Η ομάδα-στόχος του έργου "ValidVol" αποτελείται από εθελοντές ηλικίας άνω των 50 ετών, οι οποίοι συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες και επιθυμούν να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους είτε επειδή είναι συνταξιούχοι είτε επειδή υποαπασχολούνται ή είναι άνεργοι.

Το έργο διερευνά τις σημαντικές εμπειρίες μη τυπικής και άτυπης μάθησης που αποκτώνται μέσω του εθελοντισμού σε όλη την Ευρώπη και συγχρόνως παρακινεί τους εθελοντές ηλικίας άνω των 50 ετών να συμμετάσχουν περαιτέρω σε δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν ή να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους. Ο απώτερος στόχος του "ValidVol" είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα πιστοποίησης των βασικών ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω των εθελοντικών δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονται άτομα ώριμης ηλικίας.