Γενικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με την Τρίτη Έκθεση για τη Δημογραφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2060 προβλέπεται η αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων ηλικίας άνω των 65 ετών σε επίπεδα υψηλότερα από 30% επί του συνολικού πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι η δημογραφική γήρανση είναι γεγονός. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, αφού μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για νέες μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολίτες ώριμης ηλικίας εμπλέκονται όλο και περισσότερο σε εθελοντικές δραστηριότητες και μάλιστα ο αριθμός των εθελοντών ώριμης ηλικίας αυξάνεται διαρκώς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια καλή ευκαιρία όχι μόνο να είναι κανείς κοινωνικά ενεργός και να νιώθει μέρος της κοινωνίας αλλά και ένας τρόπος να αποκτηθούν δεξιότητες και ικανότητες. Επομένως, ο εθελοντισμός μπορεί να θεωρηθεί ένα φυσικό μαθησιακό περιβάλλον, ειδικά για τα άτομα εκείνα τα οποία βρίσκονται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος ή που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Κρίνεται, λοιπόν, σημαντικό να πιστοποιηθούν δεόντως οι ικανότητες που αποκτούν τα άτομα αυτά, προκειμένου να διευρύνουν τις επιλογές τους, εφόσον αποφασίσουν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Για το λόγο αυτό, το ValidVol σκοπεύει να αξιοποιήσει σημαντικές εμπειρίες από παρεμφερή έργα που έχουν εφαρμοστεί ανά την Ευρώπη στον τομέα της πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης μέσω του εθελοντισμού. Ως εκ τούτου, το ValidVol θα αναπτύξει ένα σύστημα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση των βασικών ικανοτήτων που αποκτώνται από τους εθελοντές ώριμης ηλικίας.

Με αυτόν τον τρόπο, το ValidVol στοχεύει να συνεισφέρει στη δημιουργία εργαλείων, μοντέλων και σχημάτων τα οποία πιστοποιούν και αναγνωρίζουν σαφώς τις βασικές ικανότητες που αποκτώνται από τους εθελοντές. Μια τέτοια αναγνώριση θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους εθελοντές ώριμης ηλικίας να εμπλακούν σε περισσότερες δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων και επιπλέον να συμβάλλει ή να βελτιώσει την απασχολησιμότητά τους.