Στόχοι

Το "ValidVol" έχει στόχο να αυξήσει την απασχολησιμότητα των ανθρώπων ηλικίας άνω των 50 ετών, ενθαρρύνοντάς τους να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό ως έναν τρόπο για να προσφέρουν κοινωνικό έργο στις τοπικές κοινωνίες, αλλά επιπλέον και ως μια μη τυπική και άτυπη μαθησιακή εμπειρία που μπορεί να αναγνωριστεί ευρέως μέσω της πιστοποίησης των βασικών ικανοτήτων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια αυτού. Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει:

  1. Στη δημιουργία και στη δοκιμή ενός μοντέλου πιστοποίησης των βασικών ικανοτήτων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας.

  2. Στην προώθηση της απόκτησης βασικών ικανοτήτων μέσω του εθελοντισμού.

  3. Στην εγκαθίδρυση ενός Ευρωπαϊκού συστήματος αναγνώρισης των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης από ανθρώπους ηλικίας άνω των 50 ετών.

  4. Στην προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων στη μη τυπική και άτυπη μάθηση για ανθρώπους ηλικίας άνω των 50 ετών.